Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Maaportaal OÜ, registrikood 14619329, aadress Maakri tn 23a, Tallinn 10145 (edaspidi Portaali administraator) haldab www.metsaoksjon.ee / www.maaportaal.ee portaali (edaspidi koos nimetatud Portaal), mille vahendusel müüakse elektroonilise enampakkumise korras metsakinnistuid, kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali ning pakutakse muid lisateenuseid.

Portaali administraator töötleb Portaali klientide isikuandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: https://www.postimees.ee/tingimused/#isikuandmed ) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele.

Portaali administraator kogub ja töötleb alljärgmisi andmeid (edaspidi Isikuandmed):

  • Registreerimise andmed: nimi, perekonnanimi, isikukood, riik, e-posti aadress, telefon, aadress, kliendi staatus;
  • Oksjoni andmed: andmed oksjoniobjekti kohta;
  • Lisateenuste andmed: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon;
  • Portaali kasutamise andmed: nt kavandatavad ja teostatavad tehingud, Portaalis esitatud päringud ja otsingud;
  • Kindlustuse vahendamisel kogutavad andmed: nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, objekti andmed ja turuväärtus.Portaali administraatoril on ligipääs kõikidele Kliendi poolt Portaalis edastatud andmetele, sh isikuandmetele, v.a. laenu taotlemiseks esitatud andmetele. Portaali administraator võimaldab partnerlaenupakkujal koguda Portaali vahendusel klientide andmeid, kes soovivad partnerlaenupakkujalt taotleda väikelaenu. Hoolimata sellest, et andmed esitatakse Portaalis, ei salvestata Portaali administraator andmeid. Laenu taotlemiseks esitatud andmed edastatakse automaatselt laenupakkujale, kes on selliste andmete osas iseseisev vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse mõttes. 

Kliendikonto andmed ei ole nähtavad teistele Portaali klientidele. Kliendiandmed tehakse müüjast kliendile teatavaks üksnes, siis kui tema pakkumine on osutunud parimaks pakkumiseks. Muul juhul ei saa müüjale teatavaks pakkumise teinud ostjate andmed. 

Isikuandmete avaldamine Portaali administraatorile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks.

Portaaliga liitumisel Müüjana annab metsaomanik Portaali administraatorile nõusoleku tutvuda temale kuuluva omandiga seotud metsa inventeerimisandmetega, mis on kantud metsaressursi arvestuse riiklikkusse registrisse (edaspidi Metsaregister). Portaali administraator ei avalda ega edasta eelpool nimetatud andmeid kolmandatele isikutele v.a. juhul, kui seda kohustab seadus või kui vastavate andmete avaldamine on vajalik Müüjale teenuse osutamiseks (nt metsa investeerimisandmete avaldamine müügipakkumises).

Portaali administraator töötleb Portaalis registreeritud klientide Isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule. Portaalis registreerimata klientide poolt lisateenuse kasutamisel esitatud isikuandmeid (s.o. nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon) töötleb Portaali administraator vastavalt kliendi nõusolekule. Kliendil on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Portaali administraator kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste, sh lisateenuste pakkumiseks; kindlustuse vahendamiseks; kasutajatoe pakkumiseks; uudiskirjade edastamiseks, juhul kui klient on andnud selleks oma eelneva nõusoleku ning Portaali ja selles pakutavate teenuste ja funktsioonide täiendamiseks.

Portaali administraator kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

Portaali administraator võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks kindlustusandjale, õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele. Portaali administraator edastab Isikuandmeid kolmandatele isikutele ulatuses, mis see on vajalik teenuse osutamiseks. Kliendil ei ole võimalik loobuda andmete jagamisest kolmandatele isikutele.  Portaali administraator on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. 

Portaali administraator ei säilita kogutud Isikuandmeid kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte. Portaalis registreerunud klientide Isikuandmed kustutatakse hiljemalt hetkeks, kui kliendi suhe Portaali administraatoriga on lõppenud. Kliendisuhte lõpetamiseks kohustub klient esitama Portaali administraatorile avalduse viimase esinduses. Peale vastava avalduse saamist kustutab Portaal kliendi Isikuandmed oma andmebaasist.