Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Registreeru kasutajaks

Olen: *


Kasutaja tüüp: *Kui soovid kasutada keskkonda hiljem ka ostjana või müüjana siis vali ka need tüübid

Eesnimi: *
Perekonnanimi: *
Isikukood: *
Riik: *
E-post: *
Telefon: *
Aadress:

Tingimused:

NB! Lugege läbi tingimused kuni punktini 10.4, mille järel on võimalik kinnitada

(kehtiv alates 03.05.2018)

Registreerudes veebilehe https://www.metsaoksjon.ee kasutajaks ja/või esitades andmed müügipakkumise kohta ja/või tehes ostupakkumise, kinnitan, et olen tutvunud käesoleva oksjoniportaali tingimustega (edaspidi Oksjoniportaali Tingimused), nõustun Oksjoniportaali Tingimustega ning kohustun Oksjoniportaali Tingimusi täitma.

1. Üldmõisted

1.1. Oksjoniportaal - Portaal (https://www.metsaoksjon.ee), mille vahendusel müüakse elektroonilise enampakkumise korras Ostuobjekte ning tehakse Ostjate poolt siduvaid ostupakkumisi ja mille vahendusel võimaldatakse Klientidel kasutada Oksjoniportaali lisateenuseid.

1.2. Oksjoniportaali administraator – AllePal OÜ, registrikood 12209337.

1.3. Korraldaja – isik, kellel on õigus Oksjoniportaali Ostuobjekte lisada.

1.4. Oksjon – Ostuobjekti elektrooniline enampakkumine, mille käigus on võimalik Ostjatel teha Ostuobjektile siduvaid ostupakkumisi. Oksjon võib olla:

1.4.1. Algav oksjon - oksjon on algava oksjoni staatuses minimaalselt 48 tundi, mille jooksul on Ostjatel võimalik Ostuobjekti ja selle andmetega ning dokumentatsiooniga tutvuda, kuid Ostjatele ei võimaldata pakkumiste tegemist;

1.4.2. Aktiivne oksjon - oksjon on aktiivse oksjoni staatuses minimaalselt 1 nädal, mille jooksul on Oksjonile lubatud Ostjatel võimalik Ostuobjektile siduvaid ostupakkumisi teha;

1.4.3. Toimunud oksjon - oksjon on toimunud oksjoni staatuses peale enampakkumise lõppu, arvestades pikenevast lõpust tulenevaid iseärasusi.

1.5. Ostuobjekt - Oksjoniportaalis elektroonilise enampakkumise teel müüdav:

1.5.1. vähemalt 100 (ühesaja) tihumeetrise kogusega kasvava metsa raieõigus;

1.5.2. metsamaad sisaldav kinnisasi;

1.5.3. vähemalt 20 (kahekümne) tihumeetrise kogusega metsamaterjal.

1.6. Klient – Oksjoniportaali kasutajaks Müüjana või Ostjana registreerunud juriidiline isik või vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik või müügisoovi elektrooniliselt või e-kirja teel edastanud vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik.

1.7. Kontaktisik – Kliendi seadusjärgne või volitatud esindaja, kellel on õigus teha Kliendi nimel tehinguid ja võtta Kliendi nimele kohustusi.

1.8. Müüja – Oksjoniportaalis Müüjana registreerunud isik.

1.9. Ostja – Oksjoniportaalis Ostjana registreerunud isik.

1.10. Parim Pakkuja - Ostja, kes on teinud Aktiivsele Oksjonile kõrgeima pakkumise. Võrdsete pakkumiste korral loetakse Parimaks Pakkujaks isik, kes sisestas pakkumise ajaliselt varem.

1.11. Võitja – Parim Pakkuja, kes on Aktiivsel oksjonil teinud kõrgeima pakkumise, mis on võrdne Piirhinnaga või ületab seda. Võitjaks võib olla ka isik, kes on teinud alla Piirhinda jääva pakkumise, kuid kelle pakkumise on Müüja vastu võtnud. Juhul, kui Piirhinda ei ole kehtestatud loetakse Võitjaks Parim Pakkuja.

1.11.1. Kui juriidilisest isikust Võitjal ei ole võimalik Ostuobjekti (kinnisasja) omandada Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevatel alustel, siis on Korraldajal õigus Võitja vastavasisulise avalduse alusel nimetada Võitjaks juriidilise isiku nimel pakkumise teinud Kontaktisik.

1.12. Alghind – Ostuobjekti hind, millest algab elektrooniline enampakkumine ja millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma, välja arvatud juhul, kui korraldatakse Piirhinnaga Oksjon.

1.13. Piirhind – minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kolmekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Samas võib Müüja alla Piirhinna pakkumise vastu võtta. Vastav otsus tuleb teha 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale Oksjoni lõppu teada andnud, ei ole alla Piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

1.14. Hinnasamm - summa, mille võrra on võimalik Ostjal Alghinnale juurde pakkuda. Hinnasammu suuruse määrab Korraldaja. Hinnasamm on kohustuslik kasvava metsa raieõiguse ja metsamaad sisaldava kinnisasja Oksjoni korral. Hinnasammu suuruseks saab olla 100, 200, 300, 400 või 500 eurot.

1.15. Automaatne pakkumine – võimalus sisestada Ostja poolt Ostuobjekti eest kõrgeim Ostuhinna pakkumine, millega Ostja soovib Ostuobjekti osta. Automaatne pakkumine rakendub Oksjoni käigus juhul, kui keegi Ostjatest pakub automaatse pakkumise sisestanud Ostjast üle. Piirhinnaga oksjoni lõppedes teeb süsteem juhtiva Ostja poolt sisestatud maksimaalse automaatpakkumise, kuid mitte rohkem, kui seadistatud piirhind. Kui kahe või enama Ostja automaatne pakkumine on võrdne, läheb arvesse selle Ostja automaatne pakkumine, kes sisestas oma automaatse pakkumise esimesena.

1.16. Ostuhind – Võitja poolt Aktiivse oksjoni käigus tehtud kõrgeim pakkumine.

1.17. Oksjonil osalemise sooviavaldus – Oksjonil osaleda sooviva Ostja tahteavaldus koos automaatpakkumise ja lisadokumentidega, mille Ostja esitab Korraldajale Oksjoniportaali kaudu elektroonilisel teel. Korraldaja võib piirata Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise aega. Sel juhul kuvatakse Oksjoni andmetes Oksjonil osalemise sooviavalduste esitamise ajavahemik. Korraldaja võib keelduda lubamast Oksjonile Ostjaid, kes ei esita Oksjonil osalemise sooviavaldust õigeaegselt ja/või ei vasta Eritingimustele või kes on rikkunud varasemalt Oksjoniportaali Tingimusi.

1.18. Eritingimused – Müüja poolt kehtestatud Ostuobjekti müügi ja enampakkumisega seotud tingimused, mida Ostjad kohustuvad pakkumisi tehes täitma. Kui Eritingimused on vastuolus Oksjoni Korra või selle osaga loetakse kehtivaks Eritingimused.

1.19. Pikeneva lõpuga oksjon – kõik Oksjoniportaalis korraldatavad elektroonilised enampakkumised on pikeneva lõpuga. Pikeneva lõpu perioodiks võib olla 2, 5 või 10 minutit. Pikeneva lõpu perioodi määrab Korraldaja. Kui määratud perioodi jooksul, mis on jäänud Aktiivse oksjoni lõpuni, tehakse uus pakkumine, lükatakse Oksjoni lõppu edasi määratud perioodi võrra sellest hetkest, kui tehti pakkumine. Oksjon lõppeb, kui määratud perioodi jooksul pole tehtud ühtegi uut pakkumist.

1.20. Osavõtutasu – Eritingimustes näidatud rahasumma, mis tuleb Ostuobjekti enampakkumisest osa võtta soovival Ostjal tasuda Ostuobjekti Eritingimustes näidatud arveldusarvele Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamisel. Osavõtutasu tasutakse eraldi iga Ostuobjekti kohta, mille enampakkumisel soovitakse osaleda. Osavõtutasu ei tagastata ega kuulu tasaarveldamisele. Korraldajal on õigus mitte nõuda Oksjonil osaleda soovivatelt Ostjatelt osavõtutasu tasumist.

1.21. Tagatisraha – Eritingimustes näidatud rahasumma, mis tuleb Ostjal tasuda Ostuobjekti Eritingimustes näidatud arveldusarvele Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamisel. Tagatisraha suurus on kuni 10 protsenti Ostuobjekti Alghinnast. Tagatisraha tasumisel tuleb kindlasti näidata maksekorralduse selgituses Ostuobjekti andmed, mille eest Tagatisraha tasutakse.  Tagatisraha tasutakse eraldi iga Ostuobjekti kohta, mille Oksjonil soovitakse osaleda. Võitja poolt makstud Tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse Tagatisraha hiljemalt 5 (viie) pangapäeva jooksul peale Oksjoni lõppemist. Kui Võitja ei sõlmi Müüjaga hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul Ostuobjekti müügilepingut ei tagastata Võitjale Tagatisraha.

1.22. Oksjoni korraldamise tasu – Müüja poolt Korraldajale oksjoni korraldamise lepingu või maaklerlepingu alusel makstav tasu.

1.23. Alla alghinna pakkumine – kui Oksjon lõppeb ilma ühegi pakkumiseta on kõigil Oksjoniportaali kasutajateks registreeritud Ostjatel arvestades Oksjoniobjekti erisusi võimalik esitada kirjalik hinnapakkumine. Kirjalik hinnapakkumine tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna ja saata e-posti aadressile info@metsaoksjon.ee hiljemalt samal päeval, mil Oksjoniobjekti Oksjon lõppes. Ostja poolt esitatud kirjalik hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 14 (neliteist) päeva ja vastav kinnitus tuleb selgelt välja tuua hinnapakkumises. Kui kahe või enama pakkuja pakkumised on võrdsed eelistakse selle pakkuja pakkumist, kes saatis pakkumise ajaliselt esimesena. Peale kirjalike pakkumiste registreerimist otsustab Müüja hiljemalt 72 tunni jooksul, kas võtab alla Alghinda jääva parima pakkumise vastu või mitte.

1.24. Maaportaal – Oksjoniportaali lisateenusena pakutav kaardirakendus, mis annab Klientidele kiire ülevaate kasvava metsa, metsamaa ning põllumaa ostu- ja müügipakkumistest (oksjonikuulutused kui ka kinnisvaraportaalides olevad müügikuulutused). Lisaks võimaldab maaportaal kasutada e-Agenti, mille abil saavad ostjad lisada jälgimisse neile huvipakkuvad metsamaa, metsaraie, põllumaa ostupiirkonnad ning põllumaa rendipiirkonnad. Täiendavalt võimaldab maaportaal tutvuda metsa- ja põllumajandusettevõtete maakaardiga

1.25. Hinnakalkulaator – Oksjoniportaali lisateenus, mis võimaldab arvutada metsamaa, matsaraie või metsamaterjali minimaalse, keskmise ja maksimaalse väärtuse. Hinnakalkulaatori kasutajal on võimalik edastada Oksjoniportaalile oma  kontaktandmed objekti kohta täpsema hinnakalkulatsiooni saamiseks.  

2. Oksjoniportaali Tingimused ulatus ja tõlgendamine

2.1. Oksjoniportaali Tingimused kehtivad Oksjoniportaali Klientide ja Korraldaja vahel Oksjoniportaali kaudu müüdavate Ostuobjektidega seotud kõikide õigussuhete ja Oksjoniportaalis pakutavate lisateenuste kohta.

2.2. Lisaks Oksjoniportaali Tingimustele, sh nendes sätestatud oksjoni korrale ja Ostuobjekti tingimustele reguleerivad Kliendi ja Korraldaja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2.3. Oksjoniportaali Tingimuste peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ning ei mõjuta mingil määral peatükkide ja punktide sisu tõlgendamist.

2.4. Kui mõni Oksjoniportaali Tingimuste punkt osutub kehtetuks vastuolu tõttu kehtiva seadusandlusega, ei muuda see teiste punktide kehtivust.

3. Oksjonil osalemine ja selle läbiviimine

3.1. Oksjonil osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine Müüjana ja/või Ostjana, Müüjal Oksjoni korraldamise  kokkuleppe sõlmimine Korraldajaga ja Ostjal Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamine ning Osavõtutasu ja Tagatisraha tasumine, kui nende tasumine on Korraldaja poolt ette nähtud. Sel juhul on Oksjoni Eritingimustes ja/või andmetes Osavõtutasu ja Tagatisraha tasumise kohustus selgelt välja toodud.

3.1.1. Oksjonil osaleda sooviv Ostja peab vastama Korraldaja poolt kehtestatud kvalifitseerimistingimustele ja/või Eritingimustele ning esitama Oksjonil osalemise sooviavalduse koos automaatpakkumisega. Peale Ostja poolt elektrooniliselt teel edastatud Oksjonil osalemise sooviavalduse kättesaamist kontrollib Korraldaja Ostja vastavust kvalifitseerimistingimustele ja/või Eritingimustele. Juhul, kui Ostja vastab kvalifitseerimistingimustele ja/või Eritingimustele, lisab Korraldaja Ostja enampakkumisel osaleda lubatud Ostjate nimekirja ja tema automaatpakkumine registreeritakse pakkumiste nimekirjas.

3.2. Oksjoniportaali Kliendiks ei registreerita isikut, kes on eelnevalt rikkunud Oksjoniportaali Tingimusi, sh oksjoni korda või kelle kohta on piisav alus arvata, et ta võib Oksjoniportaali Tingimusi rikkuda. Oksjoniportaali administraator ei pea Kliendiks mitteregistreerimist põhjendama.

3.3. Enne Ostuobjekti Oksjonile panekut sõlmivad Korraldaja ja Müüja maaklerilepingu või Oksjoni korraldamise lepingu (edaspidi nimetatud ka kui Käsundusleping). Sõlmitav Käsundusleping peab sisaldama Ostuobjekti andmeid, selle Alghinda ja Ostuobjektiga seotud, müügi seisukohast tähtsust omavat informatsiooni ning Korraldajale makstava maakleritasu ehk Oksjoni korraldamise tasu suurust ja Oksjoni alustamise tasu, kui viimane on ette nähtud. Käsunduslepinguga määratakse kindlaks Ostuobjekti Oksjonile panekuks vajalikud toimingud ning lisatingimused.

3.4. Juhul, kui Korraldaja on kehtestanud Oksjonil osalemise tingimusteks Osavõtutasu ja/või Tagatisraha tasumise kohustuse, tuleb need enne Ostuobjekti Oksjonil osalemist Ostja poolt tasuda Oksjoni Eritingimustes ja/või andmetes näidatud arveldusarvele. Korraldajal on õigus mitte lubada Oksjonile Ostjat, kes ei ole tasunud ettenähtud Osavõtutasu ja/või Tagatisraha või kes ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kvalifitseerimistingimustele.

3.4.1. Juhul, kui Korraldaja poolt on võimaldatud elektrooniline Tagatisraha tasumine, siis peab pangalingi kaudu tasumisel vajutama nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel juhul ei lisata Ostjat automaatselt lubatud osalejate nimekirja ja ta ei saa koheselt osaleda Oksjonil. Antud olukorra tekkimisel tuleb Ostjal koheselt ühendust võtta Korraldajaga. Hilisemaid pretensioone ei arvestata ja makstud Osavõtutasu ja Tagatisraha tagastatakse ettenähtud korras.

3.5. Ostuobjekti enampakkumise protsessi, mille käigus on Oksjon Algava ja Aktiivse oksjoni staatuses, minimaalne toimumisaeg on 9 (üheksa) päeva.

3.6. Enampakkumine algab oksjoni teates näidatud kuupäeval ja kellaajal.

3.7. Oksjoni käigus võib Korraldaja väljastada Ostjatele Ostuobjektiga seotud informatsiooni, mis on vajalik siduva pakkumise tegemiseks.

3.8. Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaad sisaldava kinnisasja Ostuhinna pakkumisi tehakse täiseurodes ning Korraldaja poolt määratud hinnasammuga. Igal Ostjal on õigus pakkuda oma hind, mis ületab eelneva pakkumise hinna. Ostuhinna pakkumine loetakse õigeks ja võetakse arvesse ka juhul, kui Ostja pakub üle hetkel kõrgeimast, enda poolt pakutud hinnast. Automaatpakkumise puhul registreeritakse Ostja poolt tehtud pakkumiseks pakkumine, mis on lähim võimalik hetkel kehtivale pakkumisele ja/või piirhinnale, arvestades automaatse pakkumise sisestamise aega, hinnasammu ja pakkumise summat.

3.9. Metsamaterjali müük tarnekohustusega Oksjoni erisused:

3.9.1. Esimese pakkumisega pakub Ostja metsamaterjali tarnekoha, tarnetingimuse, ostukoguse ja ostuhinna. Ostja saab tõsta ostuhinda järgmiste pakkumistega. Tarnekoha, tarnetingimuse ja ostukoguse muutmise õigus Ostjal puudub. Ostuhinna pakkumine loetakse õigeks ja võetakse arvesse ka juhul, kui Ostja pakub üle hetkel kõrgeimast, enda poolt pakutud, hinnast.

3.10. Oksjon lõppeb Ostuobjekti andmetes märgitud kuupäeval ja kellaajal arvestades pikenevast lõpust tulenevaid erisusi.

3.11. Peale Oksjoni lõppemist sõlmivad Müüja ja Võitja Ostuobjekti müügilepingu Ostuobjekti Eritingimustes näidatud aja jooksul.

3.12. Erisused Ostuobjekti müümisel Piirhinnaga Oksjonil:

3.12.1. Juhul, kui Oksjonil ei tehta mitte ühtegi Ostuobjekti Piirhinnaga võrdset või seda ületavat pakkumist, siis Oksjoni lõppemisel avaldatakse Parimale Pakkujale Ostuobjekti Piirhind, misjärel võimaldatakse Parimale Pakkujal osta Ostuobjekt Piirhinna tasumisega. Kui Parimale Pakkuja ei soovi Oksjoni käigus tehtud pakkumist Piirhinnani tõsta, mh soovib jääda Oksjoni käigus tehtud pakkumise juurde, siis võib Müüja otsustada 72 tunni jooksul peale Oksjoni lõppu alla Piirhinda jääva pakkumise vastuvõtmise üle vastavalt Oksjoni Korra punktile 1.13.  

3.13. Kui Ostuobjekti Oksjoni käigus ei laeku ühtegi pakkumist või kõrgeim pakkumine ei ületa Piirhinda ega ei ole Piirhinnaga võrdne ja omanik ei võta vastu alla Piirhinna jäävat parimat pakkumist või pärast Alghinnaga määratletud oksjoni lõppu ei laeku sama päeva jooksul ühtegi kirjalikku pakkumist või kui omanik ei võta sellist pakkumist vastu, loetakse enampakkumine nurjunuks.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Klient kohustub:

4.1.1. esitama registreerumisel tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige (juriidiliselt kehtiva) ja täieliku nime all, sisestama õige isiku-või registrikoodi ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

4.1.2. viivitamatult elektronposti teel informeerima Oksjoniportaali administraatorit kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes kliendiks registreerumisel esitatuga;

4.1.3. volitama Oksjoniportaali nõudmisel Oksjoniportaali administraatorit tutvuma Kliendi kinnisasjade kohta Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnisturegistrisse kantud omandiandmetega. Volikiri loetakse Oksjoniportaali administraatorile antuks, kui see on jõudnud digitaalselt allkirjastatud vormis Oksjoniportaali poolt näidatud e-posti aadressile. Käesolevas punktis nimetatud kohustus kehtib üksnes juriidilistest isikutest Klientidele.  

4.1.4. müügisoovi avaldamisel või Müüjana registreerudes volitama Oksjoniportaali administraatorit tutvuma metsaressursi arvestuse riiklikus registris Oksjoniobjektiks oleva metsa täielike inventeerimisandmetega.

4.2. Kliendil on keelatud:

4.2.1. kasutada Oksjoniportaali mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil;

4.2.2. keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;

4.2.3. rikkuda mis tahes rahvusvahelisi või kohalikke eeskirju ja norme;

4.2.4. ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

4.2.5. esitada valet või eksitavat teavet;

4.2.6. üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Oksjoniportaali funktsionaalsust või toimimist;

4.2.7. kasutada Oksjoniportaali mis tahes ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

4.2.8. segada või eirata Oksjoniportaali turvaelemente;

4.2.9. kasutada Oksjoniportaali, kui Klient ei ole võimeline sõlmima õiguslikult siduvaid lepinguid (nt olete alla 18-aastane) või on teilt ajutiselt või tähtajatult võetud õigus kasutada Oksjoniportaali teenuseid;

4.2.10. anda oma kontot või salasõna üle teisele isikule;

4.3. Kliendil on õigus muuta enda e-posti aadressi. Ülejäänud, registreerumisel esitatud andmete muutmiseks peab Klient saatma Oksjoniportaali administraatorile vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud taotluse.

4.4. Müüjal on õigus jälgida temale kuuluva Ostuobjekti Oksjoni käiku. Kui Ostuobjekt on Aktiivse oksjoni staatuses või Oksjon ei lõppe edukalt ei kuulu Müüjale avaldamisele enampakkumisel osalevate Ostjate andmed.

4.5. Müüja kohustub:

4.5.1. esitama registreerumisel ja Oksjoni korraldamise kokkuleppe sõlmimisel tõese ja juriidiliselt kehtiva informatsiooni, sealhulgas tõesed andmed Ostuobjekti osas;

4.5.2. tagama, et Oksjoniportaali kasutamisega seoses esitatud andmed:

4.5.2.1. ei ole väärad või eksitavad ja/või ebatäpsed;

4.5.2.2. ei riku kolmandate isikute õigusi;

4.5.2.3. ei ole vastuolus kehtiva õiguse ja heade kommetega;

4.5.3. mitte võõrandama Oksjoniportaali kaudu müüdavat Ostuobjekti või selle osa Oksjoniväliselt;

4.5.4. mitte astuma ühendusse Oksjonil osalevate Ostjatega, eesmärgiga võõrandada Oksjoniväliselt;

4.5.5. juhul, kui see on võimalik, võimaldama alates Ostuobjekti Oksjoniportaali lisamisest kuni Ostuobjekti enampakkumise lõpuni, selleks eelnevalt kokkulepitud aegadel, Ostuobjektist huvitatud isikutel Ostuobjektiga tutvuda;

4.5.6. pakkumise aktsepteerimisel sõlmima Ostjaga Ostuobjekti müügilepingu Eritingimustes näidatud aja jooksul, arvestades müügi ettevalmistamiseks vajaminevat mõistlikku aega, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul;

4.5.7. mitte koormama Ostuobjekti või selle osa kolmandate isikute õigustega. Juhul, kui Ostuobjekt või selle osa on Oksjonile esitamise hetkel koormatud kolmandate isikute õigustega, siis kohustub Müüja sõlmima kokkulepped selliste õiguste kustutamiseks enne müügilepingu sõlmimist või hiljemalt müügilepingus;

4.5.8. tasuma Korraldajale ettenähtud tasu vastavalt Käsunduslepingus sätestatule. Müüja kohustub maksma Korraldajale tasu ka juhul, kui Ostuobjekti võõrandamiseks sõlmitav leping sõlmitakse Müüja või tema huvides tegutseva isiku kaudu Oksjoniväliselt või ka pärast Käsunduslepingu lõppemist.

4.5.9. tutvuma 24 tunni jooksul peale temale kuuluva Oksjoniobjekti lisamist Oksjoniportaali Oksjoniobjekti andmetega ja sobivusel kinnitama need. Juhul, kui andmed vajavad muutmist, teavitab sellest Müüja kirjalikult koheselt Korraldajat. Peale andmete kinnitamist vastutab Müüja täielikult Oksjoniandmete tõele vastavuse eest;

4.5.10. pakkumise vastuvõtmisel mitte taganema sõlmitavast Ostuobjekti müügilepingust ilma Käsunduslepingus nimetatud mõjuva põhjuseta.

4.6. Müüja kohustub Oksjoniportaali Tingimuste punktis 4.5. sätestatud kohustuste rikkumisel, maksma Korraldajale leppetrahvi 10 % (kümme protsenti) Ostuobjekti Alghinnast ning hüvitama kõik Ostuobjekti enampakkumisega seotud kulud. Lisaks kohustub Müüja Oksjoniportaali Tingimuste punktides 4.5.3, 4.5.7 ja 4.5.10 sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Võitjale leppetrahvi 5 % (viis protsenti) Ostuobjekti Alghinnast.

4.7. Ostja kohustub:

4.7.1. esitama registreerumisel täielikku ja tõest (juriidiliselt kehtivat) informatsiooni;

4.7.2. tagama, et Oksjoniportaali kasutamisega seoses esitatud andmed:

4.7.2.1. ei ole väärad ja eksitavad ja/või ebatäpsed;

4.7.2.2. ei riku kolmandate isikute õigusi;

4.7.2.3. ei ole vastuolus kehtiva õiguse ja heade kommetega;

4.7.3. sõlmima Müüjaga Ostuobjekti müügilepingu Eritingimustes näidatud aja jooksul arvestades müügi ettevalmistamiseks vajaminevat mõistlikku aega, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul;

4.7.4. mitte otsima kontakti Müüjaga eesmärgiga omandada Ostuobjekt Oksjoniväliselt.

4.8. Ostja kohustub Oksjoniportaali Tingimuste punktis 4.7. sätestatud kohustuste rikkumisel, maksma Korraldajale leppetrahvi 5 % (viis protsenti) Ostuobjekti Alghinnast ning hüvitama kõik Ostuobjekti müügi korraldamisega seotud kulud. Lisaks kohustub Ostja Oksjoniportaali Tingimuste punktis 4.7.3 sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Müüjale leppetrahvi 5% (viis protsenti) Ostuobjekti Alghinnast.

4.9. Ostja kinnitab Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamisega:

4.9.1. et ta on tutvunud Ostuobjektiga, selle andmete, Eritingimuste ja dokumentatsiooniga ning ta ei oma Ostuobjekti osas mitte mingeid pretensioone;

4.9.2. et ta on vähemalt 18-aastane täielikult teovõimeline füüsiline isik ja/või juriidilise isiku volitatud isik, kellel on kõik volitused esindatava juriidilise isiku eest ja nimel Oksjoniportaali kaudu müüdavate Ostuobjektide ostuhinna pakkumiste tegemiseks, juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning tema poolt juriidilisele isikule kohustuse võtmiseks;

4.9.3. et ta on teadlik, et Võitjaks osutumisel toob see kaasa siduva ostukohustuse lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel kaotab ta õiguse makstud Tagatisrahale ja/või vastutab kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

4.9.4. et ta on tutvunud Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatuga ning on teadlik nimetatud seadusest tulenevate kinnisasja omandamise erisustega;

4.9.5. et ta vastab Korraldaja poolt Eritingimustes ja/või Oksjoni andmetes toodud kvalifitseerimistingimustele.

5. Korraldaja õigused ja kohustused

5.1. Korraldaja on igal ajal õigustatud jälgima Oksjonil toimuvat, sealhulgas jälgima Ostjate poolt tehtavaid pakkumisi. Korraldaja võib teostada uurimistoiminguid kõigi väidetavate Oksjoniportaali Tingimuste rikkumiste osas, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

5.2. Korraldaja on igal ajal õigustatud eemaldama Ostja oksjonilt ja/või Ostja poolt Oksjoni käigus tehtud pakkumise(d) juhul, kui Ostja on rikkunud või rikub Oksjoniportaali Tingimusi ja/või kui Ostja pakkumine on vastuolus Oksjoniportaali Tingimustega ja/või Ostuobjekti Eritingimustega ja/või kehtiva seadusandlusega ja/või heade kommetega.

5.3. Korraldajal on igal ajal õigus peatada Ostuobjekti Oksjon, kui Korraldajale on saanud teatavaks asjaolud, mis võivad välistada Ostuobjekti või selle osa hilisema võõrandamise. Vastavasisuline teade edastatakse kõigile Oksjonile lubatud Ostjatele elektroonkirja teel.

5.4. Korraldajal on õigus keelduda igasuguste Ostuobjektiga seotud eksperthinnangute väljastamisest. Korraldaja ei pea oma otsust põhjendama.

5.5. Korraldajal on õigus mitte lubada Oksjonile Ostjat, kes ei vasta Korraldaja poolt Eritingimustes ja/või Oksjoni andmetes toodud kvalifitseerimistingimustele. Sel juhul tagastab Korraldaja Ostja poolt juba tasutud Osavõtutasu ja/või Tagatisraha Ostja arveldusarvele 5 (viie) pangapäeva jooksul arvates kvalifitseerimistingimustele mitte vastava aluse teatavaks saamisest Korraldajale.

5.6. Korraldajal on igal ajal õigus peatada Oksjoni protsess, eelkõige, kui peatamise vajadus on tingitud tehnoloogilistest riketest. Korraldaja käivitab oksjoniprotsessi peale rikete kõrvaldamist, pikendades vajadusel peatunud Oksjonite lõpuaegasid Korraldaja poolt määratud aja võrra.

6. Oksjoniportaali administraatori õigused ja kohustused

6.1. Oksjoniportaali administraator on koostöös Korraldajaga õigustatud piirama või tühistama Kliendi Oksjoniportaali kasutamisõigust juhul, kui:

6.1.1. Klient ei täida Oksjoniportaali Tingimusi ja/või Ostuobjekti Eritingimusi;

6.1.2. Kliendi kinnitused on väärad või eksitavad ja/või ebatäpsed;

6.1.3. Klient on esitanud Oksjoniportaali kasutajaks registreerumisel või Oksjoniportaali kasutamisel informatsiooni, mis on väär või eksitav ja/või ebatäpne.

6.2. Oksjoniportaali administraator on igal ajal õigustatud ühepoolselt muutma ja täiendama Oksjoniportaali Tingimusi, tegema muudatusi Oksjoniportaali parema kasutamise huvides ja andmete ümberpaigutusi Ostjate poolt tehtud pakkumiste osas, muutmata sealjuures pakkumise sisu. Oksjoniportaali Tingimuste muudatus jõustub selle avaldamisest Oksjoniportaalis.

6.3. Informatsiooni (sh isikuandmeid), mida Oksjoniportaali administraator on Klientidelt ja Korraldajalt Oksjoniportaali kasutamise käigus saanud või mis koguneb muul viisil Oksjoniportaali kasutamisega seonduvalt, kasutab Oksjoniportaali administraator ainult Oksjoniportaali opereerimiseks ja arendamiseks. Antud informatsiooni eest tasu saamise õigus Klientidel ja Korraldajal puudub. Korraldaja ja administraator töötlevad isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele.

6.4. Oksjoniportaali administraator on koostöös Korraldajaga õigustatud keelduma isikut Kliendiks registreerimast. Oksjoniportaali administraator ei pea mitteregistreerimist põhjendama.

7. Protestide lahendamise kord

7.1. Oksjoni käigus tehtud toimingute ja otsuste peale võivad Ostjad ja Müüja esitada Korraldajale proteste. Protest esitatakse Korraldajale hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul peale Ostuobjekti enampakkumise lõppu. Oksjoni andmetes ja/või Eritingimustes võib ette näha muu antud Oksjoni kohta esitatava Protesti lahendamise korra. Sel juhul kehtib Oksjoni Eritingimustes ja/või andmetes toodud Protesti lahendamise kord.

7.2. Protest esitatakse digitaalselt allkirjastatuna ning selles peab olema märgitud:

7.2.1. esitaja nimi ja aadress;

7.2.2. protestitava tegevuse või otsuse sisu ning põhjendused, miks protesti esitaja peab seda oma õigusi rikkuvaks;

7.2.3. esitaja selgelt väljendatud taotlus.

7.3. Korraldaja vaatab protesti läbi 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates protesti saamisest ning teeb otsuse selle rahuldamise või rahuldamata jätmise osas. Korraldaja lähtub protesti menetledes Oksjoniportaali Tingimustest, Eritingimustest, kehtivast seadusandlusest ning headest kommetest ja tavadest, arvestades Ostuobjekti enampakkumise käigus toimunut.

7.4. Protesti menetlemise ajaks peatub Ostuobjektiga kõigi võimalike Oksjoniportaali Tingimustes sätestatud toimingute tegemine.

7.5. Protesti rahuldamise korral on Korraldajal õigus tunnistada Ostuobjekti enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus Ostuobjekti enampakkumine.

7.6. Protesti rahuldamata jätmise korral jääb kehtima Ostuobjekti enampakkumise tulemus.

7.7. Korraldaja poolt vastu võetud otsus on Ostuobjekti enampakkumisega seotud Ostjatele ja Müüjale täitmiseks.

8. Oksjoniportaali lisateenused

8.1. Hinnakalkulaatori tasuta kasutamise võimalust pakutakse kõikidele Oksjoniportaali kasutajatele, sh Kliendiks registreerimata isikutele.

8.2. Maaportaali kasutamise võimalust pakutakse üksnes Oksjoniportaalis registreeritud Klientidele ning selle kasutamine on tasuline. Maaportaali kasutamisel on Kliendil võimalik valida erineva tasuga pakettide vahel. Oksjoniportaali administraator edastab Tasu arve Kliendi poolt registreerimisel näidatud meiliaadressile. Ligipääs Maaportaalile ja seal pakutavatele teenustele luuakse Kliendile arvates hetkest kui

9. Oksjoniportaali administraatori ja Korraldaja vastutuse piirangud

9.1. Oksjoniportaali kaudu või sellega seoses esitatav sisu, teenus või funktsioon on kättesaadavaks tehtud sellisel kujul “nagu on” ja “nagu saadaval” ilma mis tahes otseste või kaudsete garantiideta.

9.2. Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei garanteeri, et Oksjoniportaal või mõni seal pakutav lisafunktsioon (nt Maaportaal või hinnakalkulaator) ühildub teie poolt kasutatava riistvara või tarkvaraga, on kättesaadav pidevalt või mingil kindlal ajahetkel, katkematu, turvaline ja veatu, vastab teie vajadustele või on kaitstud viiruste, häirete, häkkimise või muude turvarünnete eest.

9.3. Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei võta sealhulgas, kuid mitte ainult, vastutust järgneva eest:

9.3.1. Oksjoniportaali või selle kaudu pakutava teenuse mis tahes katkestus, peatumine või muul moel kättesaamatuks muutumine;

9.3.2. andmeedastuse katkestamine või lakkamine;

9.3.3. programmivead, viirused, troojalased vmt;

9.3.4. mis tahes sisu või andmete kustutamine, kahjustamine või salvestamata jätmine;

9.3.5. sisselogimisandmete (sh salasõna) avaldamine, kadumine või volitamata kasutamine;

9.3.6. Oksjoniportaali või seal pakutavale teenusele juurdepääsuks kasutatavate tehnoloogiate kokkusobimatus, näiteks kui veebileheteenuse teatud omadused, funktsioonid, osad või elemendid on loodud personaalarvutil või sülearvutil kasutamiseks ja ei toimi mobiiltelefoni või tahvelarvuti platvormil;

9.3.7. Oksjoniportaali lisateenuste (sh Maaportaalis esitatav informatsioon maaomandite kuuluvuse kohta) raames avaldatava informatsiooni tõele vastamine või asjakohasus.  

9.4. Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei võta vastutust ühegi Kliendi rikkumise eest kolmandate isikute ees.

9.5. Klient nõustub hüvitama Oksjoniportaali administraatorile ja selle koostööpartneritele ja alltöövõtjatele, kes on seotud Oksjoniportaali teenuse osutamisega, mis tahes kulud, kahju, nõuded, kohustused ja kulutused (sealhulgas advokaatide tasud), mis on otseselt või kaudselt põhjustatud Oksjoniportaali Tingimuste või kehtivate õigusaktide, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste, Kliendipoolsest rikkumisest.

9.6. Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei võta vastutust mitte millegi eest, mille põhjustavad sündmused, mis ei allu tema mõistlikule kontrollile („Vääramatu jõud“), sealhulgas, kuid mitte ainult loodusnähtused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, vastuhakk, rahutused, terrorism, kuritegevus, tööjõupuudus ja streigid, töösulg või muu töövõitlus, embargo, ilmastiku- ja kliimatingimused, kolmanda isiku maksejõuetus või ebaedu, elektririke, konfiskeerimine ja valitsuse või valitsusasutuse tegevus või tegevuse ähvardus.

9.7. Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei vastuta Klientide poolt avaldatud informatsiooni ja tehtud pakkumiste tõele vastavuse ja seaduslikkuse eest;

9.8. Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei vastuta Oksjoniportaalis enampakkumisel olevate Ostuobjektide kvaliteedi ja kvantiteedi eest.

9.9. Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on seotud Protesti rahuldamise või rahuldamata jätmisega.

10. Veebilehitseja küpsised

10.1. Oksjoniportaali sisenemiseks ID-kaardiga, Smart-ID, Mobiil-ID või pangalinkide kaudu on vajalik, et Kliendi veebilehitseja toetaks küpsiseid ning need oleks sisse lülitatud.

10.2. Oksjoniportaali Tingimustega nõustudes annab Klient nõusoleku küpsiste salvestamiseks tema seadmesse. Oksjoniportaali administraator võib kasutada küpsiseid Kliendile Oksjoniportaali teenuse osutamise ajal, et pakkuda Kliendile parimat kasutajakogemust. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebileht salvestab Kliendi seadme kõvakettale. Küpsised aitavad Oksjoniportaali administraatoril mõista, millised Veebilehe osad on kõige populaarsemad, kuna nende abil näeb, mis lehti kasutajad külastavad ja kui palju aega nad nendel veedavad. Neid faile analüüsides suudab Oksjoniportaali administraator vastata Kliendi nõudmistele ja pakkuda spetsiaalselt Kliendile orienteeritud kasutuskogemust. Tänu küpsistele saab näiteks tagada, et teave, mis kuvatakse Kliendile tema järgmisel külastusel, vastab Kliendi kui kasutaja eelistustele.

10.3. Küpsised võivad olla ajutised või püsivad. Klient saab küpsised igal ajal kustutada või blokeerida oma brauseri seadetest. Kuid mõned küpsised võivad olla vajalikud Oksjoniportaali teenuse toimimiseks. Sellest tulenevalt mõistab Klient, et küpsiste blokeerimise või kustutamise korral ei pruugi mõned Oksjoniportaali funktsioonid õigesti toimida. Üldisemat teavet küpsiste kohta, sealhulgas sessiooni- ja püsiküpsiste erinevuse kohta, leiate veebilehelt www.allaboutcookies.org.

10.4. Juhul kui tekib küpsiste kohta küsimusi, palub Oksjoniportaal võtta ühendust aadressil [info@metsaoksjon.ee].

Privaatsuspoliitika:

NB! Lugege läbi kogu privaatsuspoliitika, mille järel on võimalik kinnitada

 METSAOKSJON.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

AllePal OÜ, registrikood 12209337, aadress Maakri tn 23a, Tallinn 10145 (edaspidi Portaali administraator) haldab internetiportaali www.metsaoksjon.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel müüakse elektroonilise enampakkumise korras metsakinnistuid, kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali ning pakutakse muid lisateenuseid.

 

Portaali administraator töötleb Portaali klientide isikuandmeid vastavalt AS-i Eesti Meedia poolt Eesti Meedia kontsernile kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav:https://www.eestimeedia.ee/isikuandmete-tootlemise-uldpohimotted/) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. 

 

Portaali administraator kogub ja töötleb andmeid, mida ta on saanud klientidelt Portaali kliendiks registreerumisel (s.o. nimi, perekonnanimi, isikukood, riik, e-posti aadress, telefon, aadress) ning enampakkumise teenuse osutamisel (andmed oksjoniobjekti kohta), lisateenuste osutamisel (s.o. nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon) või mis koguneb klientide kohta muul viisil Portaali kasutamise teel (nt kavandatavad ja teostatavad tehingud, Portaalis esitatud päringud ja otsingud) (edaspidi „Isikuandmed“).

 

Isikuandmete avaldamine Portaali administraatorile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. 

 

Portaaliga liitumisel Müüjana annab metsaomanik Portaali administraatorile nõusoleku tutvuda temale kuuluva omandiga seotud metsa inventeerimisandmetega, mis on kantud metsaressursi arvestuse riiklikkusse registrisse (edaspidi Metsaregister). Portaali administraator ei avalda ega edasta eelpool nimetatud andmeid kolmandatele isikutele v.a. juhul, kui seda kohustab seadus või kui vastavate andmete avaldamine on vajalik Müüjale teenuse osutamiseks (nt metsa investeerimisandmete avaldamine müügipakkumises).

 

Portaali administraator töötleb Portaalis registreeritud klientide Isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule. Portaalis registreerimata klientide poolt lisateenuse kasutamisel esitatud isikuandmeid (s.o. nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon) töötleb Portaali administraator vastavalt kliendi nõusolekule. Kliendil on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. 

 

Portaali administraator kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste, sh lisateenuste pakkumiseks; kasutajatoe pakkumiseks; uudiskirjade edastamiseks, juhul kui klient on andnud selleks oma eelneva nõusoleku ning Portaali ja selles pakutavate teenuste ja funktsioonide täiendamiseks. 

 

Portaali administraator kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

 

Portaali administraator võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule,pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele. Portaali administraator on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

 

Portaali administraator ei säilita kogutud Isikuandmeid kauem kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte. Portaalis registreerunud klientide Isikuandmed kustutatakse hiljemalt hetkeks kui kliendi suhe Portaali administraatoriga on lõppenud. Kliendisuhte lõpetamiseks kohustub klient esitama Portaali administraatorile avalduse viimase esinduses. Peale vastava avalduse saamist kustutab Portaal kliendi Isikuandmed oma andmebaasist.

Registreerumiseks vali autentimismeetod

Sisene ID-kaardiga Sisene Mobiil ID-ga Sisene Smart-ID-ga Sisene panga kaudu Sisene panga kaudu Sisene panga kaudu